HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Yeşil Kampüs

Kampüs ve yerleşkelerinde sıfır atık projesi ve enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji yönetimi projesi gibi çok başarılı projelere imza atan Nişantaşı Üniversitesi, NeoTech Kampüsünde“Yeşil Kampus Strateji Belgesi” ile stratejilerini, hedeflerini ve hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koymuş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir belgelendirme firmasından Yeşin Bina sertifikası almıştır.

Yaklaşık iki yıl önce hayata geçirilen ve her geçen gün eklenen yeni fikirlerle zenginleşen Yeşil Kampüs Projesi, Nişantaşı Üniversitesi’ni doğal yaşamın korunduğu, sürdürülebilir peyzaj anlayışının hakim olduğu, bisiklet ve yaya öncelikli, engelsiz bir kampüs haline getirmektedir.

Proje kapsamında, çevre düzenlemeleri ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarına dikkat edilerek, Nişantaşı Üniversitesi 1453 NeoTech Yerleşkesi’nin içinde yer aldığı yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmek için büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Hayata geçirildiği günde beri gittikçe büyüyen Yeşil Kampüs Projesi sayesinde, Nişantaşı Üniversitesi bu sene, enerji yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratan bir platform tarafından Uluslararası EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını ve Green Building Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

YEŞİL KAMPUS NEYİ AMAÇLIYOR?

Yeşil Kampus, sürdürülebilir ve iklim dostu bir çevre için yola çıkmış gönüllü bir oluşum. Bu oluşumun amaçlarını kısaca özetlersek;

Kampus dâhilindeki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliğin artırılması,

Bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi,

Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla kampusun karbondioksit salınımının azaltılması,

Arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,

Atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi,

İklim değişikliği ile mücadele edilmesi.

Bu amaçlar doğrultusunda Nişantaşı NeoTech Kampüsü “Yeşil Kampus Strateji Belgesi” ile stratejilerini, hedeflerini ve hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koymuş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir belgelendirme firmasından Yeşin Bina sertifikası almıştır.

YEŞİL KAMPUS’UN HEDEFLERİ ÖZETLE NELER?

Sürdürülebilirlik amacı etrafında şekillenen Yeşil Kampus hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek,

Strateji belgesinin temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda dış finansman olanaklarını geliştirmek, işbirliklerini güçlendirmek, paydaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliklerini artırmak,

Strateji belgesinde belirtilen temel politika, amaç ve hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilen eylemlerin bir sonuç göstergesi olarak uluslararası düzeyde tanınırlığı olan konu ile ilgili bir sertifikaya sahip olmak,

Enerji tüketimi ve kayıplarını azaltmak, enerji kullanım verimliliğini arttırmak,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut binalarda kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik vermek,

Enerji üretim (jeneratörler), iletim ve dağıtımında verimliliği arttırmak, elektrik üretim ve dağıtım altyapısındaki enerji kayıplarını azaltmak,

Uluslararası standartlarda iç-dış ortam hava kalitesine ulaşmak,

Çevresel gürültünün önlemesi ve kontrolü,

Etkin bir atık ve geri dönüşüm yönetim sistemi kurmak,

Arazi kullanımı, su yönetimi ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,

Satın alma dönüştürme ve lojistik faaliyetlerini de kapsayan çevre-enerji odaklı bir yönetim sistemi kurulması.

YEŞİL KAMPUS KOORDİNASYON KURULU’NDA KİMLER VAR?

Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu, Strateji Belgesi’nin temel politika ve amacına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, tedbirlerin alınmasını, sonuçların değerlendirilmesini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere Kampus Rektörü tarafından Yeşil Kampus İnisiyatifi gönüllüleri arasından akademik, idari personelden ve öğrencilerden oluşur.

Kurul eşit oy hakkına sahip 4’ü öğrenci, 4’ü akademik personel ve 4’ü idari personel olmak üzere toplam 12 kişi üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı yoktur ve sekreterlik sistemi ile faaliyetlerini yürütmektedir.

YEŞİL KAMPUS FAALİYETLERİ NELERDİR?

Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulunun yönettiği faaliyetleri üçe ayırabiliriz:

Yeşil Ofis Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesine yönelik örgütlenme faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, kurumsal iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetler, dış ilişkilerin geliştirilmesine ve dış paydaşlar ile işbirliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, kalite sistemlerinin kurulmasına yönelik faaliyetler ve Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “YEŞİL SATINALMA YÖNETİMİ” başlığı altındaki faaliyetlerdir.

Enerji Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.

Çevre Faaliyetleri: Yeşil Kampus Strateji Belgesinin “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.

FAALİYETLER NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Faaliyetler Yeşil Kampus Koordinasyon Kurulu içerisinde oluşturulmuş üç ekip tarafından oluşmaktadır: 

Yeşil Ofis Sekreterliği ve Ekibi: Yeşil Ofis Faaliyetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamakla ile görevlidir.

Enerji Ekibi: Enerji Faaliyetleri yürütmek ile görevlidir.

Çevre Ekibi: Çevre faaliyetlerin yürütmek ile görevlidir.

 

Yeşil Kampus İnisiyatifi’nin 2020 yılı itibarıyla aşağıda yer alan hedefleri belirlemiştir.;